Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

 • Dit wandelevenement is een wandel(prestatie)tocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. De ouder/verzorger van een kind tot 18 jaar verklaart dat deelname van het kind plaatsvindt onder begeleiding van een volwassene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het kind.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 • Voorinschrijving is slechts digitaal mogelijk via de website www.avond4daagsewassenaar.nl of via de QR-Code.
 • Na-inschrijving is mogelijk bij het startbureau op het schoolplein van de Bonifaciusschool).
 • De deelnemer ontvangt een stempelkaart bij het startbureau op vertoon van een inschrijvingsbewijs.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijk voor een mislukte inschrijving als gevolg van een internet-storing.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met al hetgeen bij of krachtens het deelnamereglement is bepaald.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer tevens akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en gebruik door de organisatie van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Stichting Avondvierdaagse Wassenaar, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 • De deelnemer aanvaardt de Privacy-verklaring. Deze is te lezen op de website.
 

2. Deelname

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Derhalve is niet toegestaan:
 • gebruik te maken van een vervoermiddel;
 • zich in looppas voort te bewegen.
 • Wél toegestaan is:   

Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines;

Snelwandelen;

het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • alcohol op of langs de route te gebruiken;
  • uiting te geven aan een politieke gezindheid;
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie;
  • dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer), luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 • Deelnemers die zich tijdens een van de wandeldagen niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig startbewijs (de stempelkaart).
 • Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem/haar de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

3. Aansprakelijkheid Organisatie

 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie;
 • De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie of materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (in)materiële schade.
 • In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
  De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens deze Algemene voorwaarden toepasselijke regels voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

 

4. Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie en de gemeente.
 • Reclame-uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.