Stichting Avondvierdaagse Wassenaar (“stichting”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy-verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan wordt met persoonsgegevens. De stichting doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy-verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze website www.avond4daagsewassenaar.nl.

Waarvoor verwerkt Stichting Avondvierdaagse Wassenaar uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de stichting geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Bewaartermijn

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De inschrijfformulieren met daarop de persoonsgegevens worden uiterlijk twee weken na de avondvierdaagse vernietigd.

Beveiliging

De stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die de stichting van u ontvangen heeft. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de stichting over te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

De stichting kan u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover via de website direct contact met de stichting op nemen.